Offertförfrågan

Hur hanterar Tempcon coronaviruset?

Med anledning av det pågående utbrottet av coronavirus (covid-19) i flera delar av världen har Tempcons ledning beslutat om ett antal försiktighetsåtgärder som gäller för alla medarbetare i hela landet med omedelbar verkan. Bakgrunden till försiktighetsåtgärderna är den snabba smittspridningen som skett globalt och framförallt inom Europa den senaste veckan. Syftet med åtgärderna är att skydda medarbetarna, deras familjer, kunder och andra samtidigt som vi vill bidra till att coronaviruset inte får fäste i Sverige. Försiktighetsåtgärderna gäller tillsvidare.

Försiktighetsåtgärder 

– Alla utlandsresor i tjänsten ska undvikas.

– Alla framtida privata resor till utlandet är respektive medarbetares eget ansvar och beslut men som bolag uppmanar vi alla att undvika resor om det inte är absolut nödvändigt.

– Om man ändå väljer att resa är det medarbetarens skyldighet att hålla sig uppdaterad på om det finns ett riskområde i landet man reser till. Medarbetare har skyldighet att meddela närmaste chef om vart man planerar att resa.

– Väljer medarbetare trots allt att resa till ett känt riskområde ska man vara medveten om att man inte står till arbetsgivarens förfogande i fjorton dagar efter hemkomst. Detta då det inte accepteras av arbetsgivaren eller våra kunder att man reser till ett riskområde eftersom man riskerar att bli smittad eller föra smitta med sig. Risken för att hamna i karantän i riskområdet är också överhängande.

– Väljer medarbetare att resa till ett känt riskområde stängs man av från sitt arbete i fjorton dagar efter hemkomst. Detta med hänsyn till att man kan bära smitta med sig vilket kan leda till att man smittar kollegor, kunder och andra personer man möter.

– Den medarbetare som varit i ett område under de senaste fjorton dagarna som senare blivit klassat som riskområde, måste kontakta närmaste chef och meddela detta.

– Medarbetare som befinner sig på utlandsresa måste vid hemkomst ta kontakt med närmaste chef innan han eller hon går tillbaka till jobbet.

– Om medarbetare delar hushåll med någon som varit i ett riskområde de senaste fjorton dagarna eller om medarbetaren varit i kontakt med någon som visat sig vara smittad måste han eller hon omgående informera sin närmaste chef om detta.

– Det är viktigt att inte gå till jobbet i tillfälle av att symptom uppstår som är förknippade med coronavirus. För ytterligare information om symptom se Folkhälsomyndighetens hemsida. Vid sjukdom ska därför medarbetare informera närmaste chef om vilka symptom som han eller hon är drabbad av för en bedömning i varje enskilt fall.

– Så som i normala fall uppmanas alla medarbetare att stanna hemma vid influensa och feber.

– Vid varje enskilt fall där närmaste chef behöver stöd eller vägledning kontaktar han eller hon Tempcons personalchef.

Förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning

– Tvätta händerna noga med tvål och varmt vatten oftare än vanligt.

– Använd handsprit.

– Kom ihåg att hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.

– Undvik fysiska möten så långt det är möjligt och använd Skype eller telefonmöten istället.

– Uppmana personer som besöker företaget att tvätta händerna och använda handsprit.

– Ta inte i hand när du hälsar. Förklara artigt att det beror på att det finns en möjlig risk för smitta.

– Håll ett längre avstånd än normalt ifrån människor omkring dig och undvik folksamlingar.

– Ha handsprit i lastbilar, på kontor och terminaler.

– Som chaufför, se till att du har ett personligt munstycke för alkolås och alkoskåp.

– Var extra noggrann med den dagliga hygienen i övrigt.

– Följ de instruktioner och försiktighetsåtgärder som finns hos de kunder du besöker.

Tempcon uppmanar också medarbetare som varit på utlandsresa och framförallt de som varit på resa i de för tillfället värst drabbade områdena Italien, Tyrolen, Kina, Hong Kong, Sydkorea och Iran och får symptom som förknippas med coronaviruset – ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. För information om vilka symptom det gäller se Folkhälsomyndighetens hemsida. Även medarbetare som inte har rest ska vända sig till 1177 med liknande symptom. Åk inte till vårdcentral eller akutmottagning.

Information till våra kunder

– Vår målsättning är att vi ska utföra våra transportuppdrag utan avbrott.

– Om medarbetare som normalt utför transporten blir sjuk ersätter vi denne med annan frisk chaufför. Vi använder oss då av timanställda och anlitar även bemanningsföretag i så stor utsträckning som det är möjligt.

– Om personal blir sjuk trots våra åtgärder, gör vi en utredning som innebär att vi försöker lokalisera smittkällan. Utifrån utredningen gör vi en handlingsplan för att undvika vidare smitta.

– Lastbilar som har utsatts för smitta kommer saneras.

– Inträffar avvikelse eller tillbud hos kund/extern arbetsplats där våra chaufförer eller annan personal arbetar, så kommer vi göra en riskbedömning och handlingsplan för att kunna arbeta vidare för allas säkerhet, både internt och externt.

– Om Coronapandemin drabbar vårt företag på ett sätt som vi inte kunnat förebygga eller förutse, kommer vi prioritera våra livsmedelstransporter då livsmedel är högst prioriterat i en krissituation.

– Vi följer utvecklingen av smittspridningen och uppdaterar våra åtgärder kontinuerligt och ser till att åtgärderna blir kända av samtliga medarbetare i koncernen.