Offertförfrågan

Hållbarhetsarbete

Tillsammans för en hållbar framtid.

Tempcon Group AB är specialister på temperaturkontrollerad logistik. Koncernen utgörs av en grupp entreprenörsdrivna bolag. Tillsammans skapar vi ökat värde för kunden genom säkra, klimatsmarta logistiklösningar för en hållbar framtid. Vårt varumärke är en av de viktigaste strategiska tillgångarna vi har och det är därför helt centralt att alla som förknippas med Tempcon Group vårdar och bygger vårt gemensamma varumärke. Det handlar om att leva upp till de förväntningar och associationer som vi vill att kunderna ska ha när de tänker eller på något sätt interagerar med Tempcon. Korta beslutsvägar, lokal närvaro och engagemang i lokal utveckling är grundläggande för att vi ska lyckas, där hållbarhet är en viktig del av vår strategi.

Ladda ner vår hållbarhetsredovisning

Kvalitet

En kompetent, välutbildad och engagerad personal tillsammans med en modern fordonsflotta är grunden för vår kvalité. Genom detta ska vår verksamhet vara sådan att vi är det självklara valet när fraktköpare väljer transportör.

Vi ska transportera gods på ett aktsamt sätt enligt de instruktioner som våra kunder ger och enligt de regler som myndigheter utfärdar. Vi ska anstränga oss till det yttersta för att tillhandahålla tjänster som överträffar kundens förväntan. För att göra det är det centralt att vi också håller en så hög servicegrad som det bara är möjligt. Våra insatser ska styras av vad som är ekonomiskt rimligt, säkerhetsmässigt lämpligt och tekniskt möjligt.

Det är samtliga medarbetares gemensamma uppgift att, i syfte att positionera Tempcon som en ledande affärspartner inom tempererad logistik, arbeta med ständiga förbättringar i vårt kvalitetsarbete. Under juli 2020 blev vi färdiga med det omfattande arbetet att certifiera samtliga inom koncernen verksamma bolag våren  2020. De är nu certifierade mot ledningssystem för kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001), trafiksäkerhet (ISO 39001) och livsmedelssäkerhet (ISO 22000). Vi arbetar även enligt principerna i ISO 26000 (socialt ansvarstagande) och ISO 27001 (informationssäkerhet).

 

Arbetsmiljö

En säker och hälsosam arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tempcon Group.

Målsättningen med arbetsmiljöarbetet är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för koncernen och dotterbolagens alla medarbetare, där riskerna för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Effektiviseringar och ändringar i verksamheten ska aldrig innebära att arbetsmiljön åsidosätts. Tempcon Group och de som är anställda i koncernens dotterbolag, ska i samverkan löpande utvärdera koncernens insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Detta gör vi genom att ständigt bedöma och åtgärda risker som påverkar koncernen och dotterbolagen, våra anställda, vår arbetsmiljö samt övriga intressenter, samt genom att engagera och låta all personal tillsammans arbeta för ständiga förbättringar

Arbetets krav ska så långt det är möjligt anpassas till människans förutsättningar i såväl fysiskt som psykiskt avseende. Åtgärder som förbättrar arbetsmiljön ger positiva effekter för såväl den enskilde som för Tempconkoncernen.

Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet är att åstadkomma en långsiktig effektiv verksamhet som samtidigt innebär en god fysisk och psykisk hälsa samt trivsel och arbetstillfredsställelse för samtliga anställda och som förhindrar att olycksfall uppstår.

Tempcon Group ska i sin verksamhet ha starkt fokus på trafiksäkerhet. Vi ska medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället. Våra egna medarbetare och av oss anlitade underleverantörer ska uppträda föredömligt i trafiken, följa lagar, regler och hastighetsbestämmelser, ha ett i övrigt gott trafikbeteende, ha en hög status på fordonets säkerhet samtidigt som vi har nolltolerans mot alkohol och droger.

Verksamhetspolicyer

Tempcon Group är en värdedriven organisation och våra policyer hjälper oss i vardagen att fatta rätt beslut.

Våra verksamhetspolicyer är ett gemensamt dokument för koncernen som bygger på vår vision och mission, våra värderingar och inte minst vår uppförandekod. Våra policyer är ett hjälpmedel för vår personal i sitt ambassadörskap som representant för Tempcon Group. Vi har samlat alla våra policyer i dokumentet Verksamhetspolicy Tempcon Group som du kan ladda ner här till höger.

Ladda ner vår verksamhetspolicy
Ladda ner vår uppförandekod
Ladda ner vår uppförandekod för leverantörer