Offertförfrågan

Hållbarhetsstrategi

Tempcon strävar efter att skapa en bättre framtid för både människor och planet. Transportbranschen spelar en viktig roll och måste bidra till att minska utsläppen. Vi vill bidra till en hållbar utveckling och ett hållbart samhälle. Hållbarhet genomsyrar hela verksamheten på olika sätt.

Miljömässig hållbarhet

Tempcon minskar miljöpåverkan genom att utveckla, erbjuda och genomföra transporter med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi mäter och följer upp våra utsläpp för att kunna reducera dem ytterligare. Vi arbetar i energieffektiva terminaler och investerar i solceller för att nyttja och tillhandahålla förnybar energi.

Social hållbarhet

Tempcon är en attraktiv arbetsgivare som värnar om sina medarbetares hälsa och säkerhet. Vi arbetar för att skapa en jämställd arbetsplats och en hållbar leverantörskedja.

Ekonomisk hållbarhet

Tempcon strävar efter en sund och långsiktig finansiell utveckling genom att effektivisera verksamheten och erbjuda hög kvalitet. Vi har nolltolerans mot korruption och arbetar aktivt för att främja en sund affärsetik.

Tempcon hållbarhetsredovisning 2023
Tempcon hållbarhetsredovisning 2022

Miljömässig hållbarhet

Inom miljöområdet ligger vårt fokus framför allt på att minska utsläppen från våra transporter. Vi jobbar även aktivt med vår energiförbrukning och är även producenter av förnybar energi genom våra solcellsanläggningar.

Minskad miljöpåverkan

Inom Tempcon arbetar vi kontinuerligt mot att uppnå en fossilfri fordonsflotta samt att effektivisera transportflödena genom ruttoptimering, samlastning och sparsam körning. Tillsammans med våra kunder ökar vi hastigheten i arbetet mot helt fossilfria transporter.

 

Energieffektivitet

Med stora lager och terminaler med kyl- och frysanläggningar har Tempcon en stor förbrukning av el och fjärrvärme. Vi arbetar aktivt med att sänka vår energiförbrukning. Tack vare stora tak som väl lämpar sig för solceller har flera av Tempcons dotterbolag gjort investeringar i solcellsanläggningar och vi är stolta över att själva kunna producera en stor andel av den el vi använder.

Social hållbarhet

Våra fokusområden handlar om att upprätta en hälsosam och säker arbetsplats samt att säkerställa en ansvarsfull leverantörskedja.

Hälsosam och säker arbetsplats

Våra transporter ska alltid genomföras på ett trafiksäkert och tillförlitligt sätt och vår strävan är att till 100 procent undvika olyckor. Vi ska arbeta med förebyggande trafiksäkerhetsarbete för att skapa trovärdighet och samförstånd hos medarbetare, kunder och allmänhet.

Ansvarsfull leveranskedja

Tempcon Group kräver att alla våra leverantörer, det vill säga alla företag som gör affärer med ett företag inom koncernen, håller sig till samma etiska principer. För detta ändamål har Tempcon utarbetat en uppförandekod för leverantörer samt underleverantörer, som fastställer miniminormerna för att göra affärer med ett företag inom koncernen.

Ekonomisk hållbarhet

Kundnöjdhet är det enskilt viktigaste området för att uppnå ekonomisk hållbarhet. Att arbeta med affärsetik och antikorruption är ett annat prioriterat område.

Kundnöjdhet

Tempcon ska transportera gods på ett aktsamt sätt enligt krav och instruktioner från våra kunder och enligt de regler som myndigheter utfärdar. Vi ska anstränga oss till det yttersta för att tillhandahålla tjänster som överträffar kundens förväntan.

Affärsetik & antikorruption

Tempcon har nolltolerans mot korruption. För att säkerställa detta finns gemensamma riktlinjer i form av Code of conduct, verksamhetspolicys och en personalhandbok som implementerats i hela koncernen och regelbundet uppdateras.

 

Kvalitet

Det är samtliga medarbetares gemensamma uppgift att, i syfte att positionera Tempcon som en ledande affärspartner inom tempererad logistik, arbeta med ständiga förbättringar i vårt kvalitetsarbete. Samtliga bolag i koncernen är certifierade mot ledningssystem för kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001), trafiksäkerhet (ISO 39001) och livsmedelssäkerhet (ISO 22000). Vi arbetar även enligt principerna i ISO 26000 (socialt ansvarstagande) och ISO 27001 (informationssäkerhet).

 

Verksamhetspolicyer

Tempcon Group är en värdedriven organisation och våra policyer hjälper oss i vardagen att fatta rätt beslut.

Våra verksamhetspolicyer är ett gemensamt dokument för koncernen som bygger på vår vision och mission, våra värderingar och inte minst vår uppförandekod. Våra policyer är ett hjälpmedel för vår personal i sitt ambassadörskap som representant för Tempcon Group. Vi har samlat alla våra policyer i dokumentet Verksamhetspolicy Tempcon Group som du kan ladda ner här till höger.

Ladda ner vår verksamhetspolicy
Ladda ner vår uppförandekod
Ladda ner vår uppförandekod för leverantörer