Offertförfrågan

Forward as one

Tempcon Group är en koncern specialiserad på temperaturkontrollerad logistik. Koncernen utgörs av en grupp entreprenörsdrivna bolag som alla delar en gemensam vision; att skapa värde för kunden genom säkra, klimatneutrala logistiklösningar för en hållbar framtid.

Tillsammans skapar vi ett unikt kunderbjudande och stärker vår förmåga att skapa ökat värde för våra kunder.

Koncernen bildades 2016 och består idag av de helägda dotterbolagen Tommy Nordbergh Åkeri, Klimat-transport & Logistik, PL Fraktservice, Syd Frys, Logex, Abbekås Transport & Logistik AB, Widriksson Logistik, Erling Andersson Åkeri, Tempcon Norrland, Foodcargo Nord, Shyping samt Cold Star Logistics. Gemensamt för dotterbolagen är också att samtliga är starka varumärken och har en ledande position i sina respektive geografiska marknader och segment. Tempcon Group ägs av dotterbolagens grundare och management tillsammans med investeringsfonden Accent Equity vilka är majoritetsägare.

Genom att samlas under ett gemensamt ägande utökas dotterbolagens geografiska täckning och tjänsteutbud, samtidigt som den lokala närvaron, det egna varumärket och befintliga relationer till kunder och medarbetare bibehålls och utvecklas.

Vision

Tillsammans för en hållbar framtid.

Mission

Vi är specialister på temperaturkontrollerad logistik.
Vi erbjuder kundanpassade, klimateffektiva logistiklösningar för en hållbar framtid.

Värderingar

Engagemang

Vi ska söka lösningar och handla efter sunda värderingar. I varje situation som kan uppstå ska vi visa vårt engagemang och ta eventuella konsekvenser av våra brister. Vi vet att allt går att förbättra och utveckla vidare när vi arbetar tillsammans. Vi engagerar varandra därför i beslut och gör vårt yttersta för att hitta lösningar som innebär en kontinuerlig förbättring.

Trovärdighet

Vi ska ha ett korrekt och professionellt uppförande i alla situationer, samt bra och tillförlitliga system med bra rutiner så att våra kunder till varje pris kan lita på att vi håller det vi lovat. Vi ska se till att ha en kompetent, välutbildad och engagerad personal. Detta gör vi genom
att kontinuerligt utveckla personalen. I koncernen vet vi att vår framgång är beroende av mångfalden och kompetensen hos våra kunniga medarbetare.

Tillsammans

Vår företagskultur ska bygga på samarbete, där vi knyter ihop våra respektive företags och medarbetares olika kunskaper, erfarenheter och arbetsuppgifter till en stark enhet. Vi ska alltid sträva efter att samarbeta internt och med kunderna för att tillsammans växa och verka för en öppenhet gällande förväntningarna på varandra.

Position

Vår målposition är att vi ska vara den ledande partnern inom kyllogistik i Norden och därmed bli det naturliga förstahandsvalet av logistikpartner för producenter, grossister och dagligvaruhandeln. Dotterbolagens goda och långa kundrelationer utgör basen för den fortsatta utvecklings- och tillväxtresan. Vi vill växa såväl organiskt som genom strategiska förvärv som kompletterar och utvecklar det existerande kunderbjudandet.

Första byggstenen läggs

I augusti 2016 förvärvas Tommy Nordbergh Åkeri i Hjärnarp som blir helägt dotterbolag. I och med förvärvet påbörjas resan mot att bli Nordens ledande aktör vad gäller kyllogistik.

Utökar den geografiska närvaron med nytt förvärv

I mars 2018 förvärvas Tempcon Linköping. Då under namnet PG Lots. Genom förvärvet får Tempcon ett starkt fäste i Östergötland samt adderar chaufförsbemanning till verksamheten. Därigenom utökas koncernens geografiska närvaro och serviceerbjudandet utvecklas. Förvärvet innebär också kyl- och frysterminal på en strategiskt viktig plats. Genom transaktionen blir Tempcon Linköping helägt dotterbolag.

Förvärv stärker kunderbjudandet ytterligare

I maj 2018 förvärvas Klimat-transport & Logistik i Helsingborg och blir helägt dotterbolag till Tempcon. Genom förvärvet kompletteras koncernens kunderbjudande med kyl- och fryslagringstjänster.

Tempcon etablerar starkt fäste i Småland

Tempcon Ljungby blir helägt dotterbolag till Tempcon genom förvärv i maj 2018. Då under namnet Claessons Transport i Ljungby AB. Utöver att stärka närvaron i Småland adderas också terminalverksamhet i ett strategiskt läge utmed E4:an.

Närvaro på västkusten genom nytt förvärv

Ett fjärde förvärv görs under 2018 i september när PL Fraktservice blir helägt dotterbolag till Tempcon. Genom förvärvet stärks positionen på Västkusten och den omfattande gränshandeln mot Norge blir nu också en del i koncernens flöden.

Lagerverksamheten stärks ytterligare

2019 inleds i januari med att Syd Frys och Mörarps Frystransporter förvärvas och blir helägda dotterbolag till Tempcon. Sydfrys är en starkt aktör på marknaden vad gäller lagring av kylda men framförallt frysta produkter. Med tre anläggningar i västra Skåne stärks erbjudandet till marknaden och koncernen blir mer komplett i sitt erbjudande. Mörarps frystransporter har en tydlig lokal anknytning och genom förvärvet av bolaget kan ett finmaskigare transportnät nu erbjudas kunderna.

Halva Sverige läggs till i ett förvärv

2019 fortsätter med att Logex, med huvudkontor i Umeå och trafik över hela Norrland, förvärvas och blir helägt dotterbolag till Tempcon i februari. Med en terminalstruktur utmed hela Norrlandskusten och kompletterande linjetrafik söderut bidrar bolaget till att göra Tempcon rikstäckande.

Stockholm nu en del av Tempcons nätverk

Genom en inkråmsaffär i maj 2019 skapas Tempcon Stockholm och blir ett helägt dotterbolag till Tempcon. Bolaget utgår från egen terminal i Tumba. Terminalen övergår till systerbolaget Klimat-Transport & Logistik den 1 februari 2020. Med Tempcon Stockholm blir koncernen en stark aktör även i huvudstadsområdet.

Stark logistikprofil går in i rollen som vd för koncernen

I september 2019 börjar Christian Hallberg i rollen som vd för koncernen Tempcon Group. Hallberg kommer tidigare från flera ledande befattningar inom transport- och logistikbranschen. Med anställningen av Hallberg intensifieras arbetet med att skapa en tydlig företagskultur och en utvecklad ledningsstruktur.

Med siktet på den nordiska marknaden

I februari 2020 förvärvas B Andersson & Co åkeri i Göteborg och blir helägt dotterbolag till Tempcon. I och med förvärvet etablerar sig koncernen med såväl distributionstrafik som terminalverksamhet i Göteborgsområdet. Genom B Anderssons linjetrafik på de Nordiska grannländerna samt Baltikum tar Tempcon nu sitt första steg mot en Nordisk marknad.

Första steget mot kontinenten

Sommaren 2020, i juli, förvärvas Berneco Transport från Ängelholm till Tempcon och blir helägt dotterbolag. Berneco Transport verkar som speditör och är en av de ledande svenska aktörerna på transporter till och från BeNeLux-länderna. Förvärvet innebär nu att Tempconkoncernen finns i alla led från producent till konsument.

Öresundsregionen täcks in i nytt förvärv

2021 inleds med att Abbekås åkeri samt Abbekås Lager och Logistik förvärvas i januari och blir helägda dotterbolag. Abbekås åkeri har en stark närvaro i Öresundsregionen med en utvecklad distributionstrafik och flexibla lager- och terminallösningar genom Abbekås Lager och Logistik. Därutöver erbjuder bolaget linjetrafik mot Göteborg, Stockholm, Västerås och Östergötland sju dagar i veckan. Man har också trafik mot Örebro, övriga Mälardalen, Småland och Halland. Genom förvärvet stärker Tempconkoncernen sin position som den ledande aktören vad gäller tempererade transporter och logistiklösningar. Under hösten 2023 bytte bolaget namn till Abbekås Transport & Logistik AB.

Last mile-expert knyts till koncernen

I juli 2021 förvärvas Widriksson Logistik och blir ett helägt dotterbolag till Tempcon. Widriksson Logistik har gjort sig kända som en av de starkaste aktörerna på den svenska marknaden vad gäller last mile-distribution med verksamhet både i Stockholm och Göteborg. Bolaget ligger också långt fram i IT-utvecklingen med egenutvecklade system och har ett tydligt miljöfokus på sin verksamhet. Delar som väl passar in i de målbilder som finns för Tempconkoncernen. Genom förvärvet stärker Tempcon ytterligare erbjudandet till marknaden med en viktig del i det finmaskiga logistiknätet – transporter direkt till slutkund.

Linjenätet utvecklas ytterligare när stark aktör knyts till koncernen

I slutet av oktober 2021 blir välrenommerade Erling Andersson Åkeri ett helägt dotterbolag till Tempcon. Erling Andersson Åkeri, eller EA Åkeri i dagligt tal, har ett väl utvecklat linjenät som sträcker sig över stora delar av Sverige. Med sin huvudanläggning i Skara kompletterar man också Tempcons erbjudande med en tydlig och stark närvaro i Västergötland. Förutom Skara har man verksamhet i Örebro, Linköping och Jönköping.

Finmaskigt distributionsnät i hela Norrland

I december 2021 blir Lincargo ett helägt dotterbolag till Tempcon. Lincargo har under många år utvecklat ett finmaskigt distributionsnät som sträcker sig från Härnösand till Treriksröset och når även de mindre byarna flera gånger i veckan. Man har också utvecklat möjligheterna till samlastning vilket både minskar miljöavtrycket och skapar förutsättningar för en bättre ekonomi. Lincargos distribution kompletterar Tempcons linjenät på ett fördelaktigt sätt.

Konsolidering för effektivare verksamhet

Under våren 2022 konsoliderades några av de mindre bolagen med några av de större inom koncernen. Det som varit Tempcon Linköping och trafiken hos B Andersson & Co har gått in hos EA Åkeri. Terminalverksamheten inom B Andersson & Co har Klimat-Transport tagit över ansvaret för och verksamheten i Tempcon Ljungby är nu en del av Tommy Nordbergh Åkeri. Förändringarna genomfördes för att på ett effektivare och mer lönsamt sätt fortsätta utvecklingen av verksamheten.

Stärkt erbjudande genom nytt förvärv i Norrland

Den 1 juli 2022 förvärvas Foodcargo Nord AB med säte i Umeå. Bolaget har sedan tidigare varit underleverantör till Tempcon Norrland och innan dess Lincargo. Bolaget kommer bidra till att stärka Tempcons ställning som en ledande transportör av tempererade produkter i Norrland. Syftet med förvärvet är att stärka och samordna Foodcargo Nord AB:s distributionstransporter med Tempcons andra norrlandsbaserade dotterbolag Logex.

Fortsatt konsolidering och nybildat bolag

Under 2023 fortsatte arbetet med att konsolidera verksamheten för att utveckla, effektivisera och finna synergieffekter vilket tillsammans bidrar till ett bättre kunderbjudande, en tydligare produkt och stärkt ekonomi. I samband med årsskiftet 2023/2024 gick Berneco Transport upp i Klimat-Transport samtidigt som Mörarps Frystransporter gick upp i Tommy Nordbergh Åkeri. Den 1 januari blev också Widriksson Logistiks tidigare affärsområde WDDP ombildat till ett eget bolag under namnet Shyping. Shyping erbjuder hållbara, skräddarsydda och kvalitativa logistiklösningar för last-mile-distribution i större städer.