Offertförfrågan

Året som gått

Vår koncern-vd Christian Hallberg summerar ett händelserikt år för Tempcon. Tyvärr har vi i år varit tvungna att ställa in filminspelningen på grund av rådande pandemiläge.

När vi nu ser tillbaka på 2021 och summerar året kan vi konstatera att det varit ett väldigt intensivt år för Tempcon med en fortsatt stark tillväxt. Vi har välkomnat fyra nya bolag som tillför både ny kompetens, nya affärer och ökad geografisk täckning till Tempconfamiljen. Samtidigt har det inte undgått någon att även detta år varit ett speciellt år med den pågående pandemin som påverkat allas vår vardag. Naturligtvis har även vi i transportbranschen påverkats som så många andra under denna tid. Vi kan dock vara stolta över att vi under hela pandemin har genomfört våra uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Vi har varit fullt operationella och lyckats bibehålla vår kvalitet trots många gånger svåra omständigheter i form av nedstängningar, kraftiga volymsvängningar och chaufförsbrist. Vi har också fortsatt vårt utvecklingsarbete för att kunna erbjuda många specialanpassade lösningar utifrån våra kunders önskemål och behov. Vi har, i spåren av pandemin, drabbats av en rad kostnadsdrivande faktorer som vi inte kan påverka. Chaufförsbristen i Sverige och Europa driver personalkostnaderna uppåt samtidigt som fordonskostnaderna ökar på grund av långa leveranstider på nya fordon vilket innebär att vi måste köra längre än planerat med de äldre. Detta leder till ökade kostnader för bland annat service och underhåll. Vi ser även att servicekostnaderna i sig ökar på grund av svårigheten att få fram vissa reservdelar på grund av komponentbrist. Därutöver har vi sett kraftigt ökade priser på i stort sett alla drivmedel såsom diesel, HVO, LBG, RME och även el. Något som ökade ytterligare vid årsskiftet. För att möta dessa utmaningar arbetar vi tillsammans med att ständigt förbättra vår produktivitet genom att nyttja den stora kunskap som finns inom koncernen.

Arbetsmiljö
Personalen är vår viktigaste resurs och vi lägger mycket energi på att skapa en verksamhet som är dynamisk, flexibel och utvecklande både för organisation och individ. Vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare kan inte överskattas och det handlar lika mycket om att behålla kompetens som att attrahera nya medarbetare. För att få en värdemätare på situationen inom koncernen genomförde vi under våren en gemensam medarbetarundersökning som gav oss viktig input i hur vi ska prioritera många av dessa frågor framöver. Något vi följt upp under senare delen av året. Samtidigt pågår det systematiska arbetsmiljöarbetet varje dag, dygnet runt, på alla våra terminaler och åkerier som ett naturligt inslag i vardagen och vi kommer även fortsättningsvis se arbetsmiljölagstiftningen som en lägstanivå för vårt arbete.

Hållbarhet
Vi på Tempcon har ett holistiskt förhållningssätt till hållbarhetsfrågorna med ett starkt fokus på miljön. Med djup kunskap och förmåga att investera tar vi hela tiden steg mot en mer hållbar verksamhet. Förra året kunde vi presentera en av Sverige första CO2-positiva terminaler som i år följts upp med att kunna erbjuda även CO2-neutrala transporter. Vi erbjuder marknaden fossilfria transporter genom 100 procent förnybara drivmedel och transporter med gasdrivna fordon som i huvudsak drivs av förnybar biogas, som kraftigt reducerar utsläppen av CO2. Sedan 2020 har vi också helt elektrifierade transporter, en verksamhet som vi nu kommer att utöka ytterligare. Vi tar avstamp i koncernens värdeord där vi ser ett stort engagemang i alla våra bolag och verksamheter. Något som inte minst märks i den dagliga driften där utmaningar blir till utropstecken varje dag. Vi bygger trovärdighet genom att hålla det vi lovar gentemot alla våra intressenter som kunder, medarbetare, leverantörer, ägare med flera. Under senare delen av året har vi arbetat med en del utmanande projekt där vi verkligen sett värdet av att jobba tillsammans. Detta sammantaget gör mig verkligen glad och stolt för då vet jag att vi är på rätt väg.

Tillväxt
Flera av våra bolag och verksamheter kan se tillbaka på ett mycket bra år och en god ekonomisk utveckling vilket är både glädjande och positivt. Samtidigt kan vi se att några av våra bolag har en del utmaningar. Här har vi har inlett ett intensivt förändringsarbete som kommer leda till en stabilare utveckling även av dessa bolag. Vi har även i år tecknat flera nya stora kundavtal vilket bidrar till en fortsatt stark organiskt tillväxt. Vi ska fortsätta vår tillväxtresa tillsammans med våra kunder och vara lyhörda för deras önskemål och behov. Vi ska använda våra gemensamma resurser för att utveckla vårt kunderbjudande och skapa nya affärer.

Framtid
De kraftiga kostnadsökningarna vi sett under 2021 kommer sannolikt följa branschen framöver och innebär att vi måste nyttja våra resurser på ett än mer optimalt sätt. Samtidigt har vi idag ett totalerbjudande som få, eller ingen, på marknaden kan matcha. Det ska vi ta vara på under kommande år och genom detta förbättra våra affärer ytterligare. För med en stabil och hållbar ekonomi har vi förutsättningar för att fortsatt utveckla våra verksamheter där samordning gör oss starkare och mer effektiva. Det skapar även förutsättningar för ett fortsatt intensivt hållbarhetsarbete tillsammans med våra kunder och leverantörer. Den höga förvärvstakt koncernen haft historiskt kommer sannolikt minska något kommande år men det betyder inte att vi är klara. Tempcon är en ung koncern och samtidigt som vi jobbar med nästa förvärv i Norden så har vi ett starkt fokus på att samordna nuvarande verksamheter och bolag. Ett arbete som sker parallellt. Med engagemang och trovärdighet kommer vi tillsammans att lyckas!