Offertförfrågan

Efter diesel kommer vad?

Tempcon Group har högt satta miljömål och ska utveckla, erbjuda och genomföra transporter med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska också ha ett sådant kunnande och agerande inom miljöområdet så vi ligger i framkant i vår bransch. En viktig del i detta är att vara en del i minskningen av bland annat koldioxidutsläpp där det finns tydliga och tuffa nationella såväl som internationella mål kommande år. För att nå dessa mål måste de fossila bränslena fasas ut på sikt men vilka är alternativen? Här listar vi några av dessa och ser på deras för- och nackdelar.

Biodiesel
HVO är en sort av biodiesel som görs på tallolja eller slaktavfall. RME är en annan typ av biodiesel som tillverkas av raps. HVO och RME hjälper till att fasa ut de fossila bränslena och är en viktig tillsats i dagens bränsle för att uppnå kraven i Reduktionsplikten. Samtidigt är tillgången begränsad och det i kombination med hög efterfrågan gör att biodiesel inte är att se som en långsiktig lösning för att nå målsättningen att minska utsläppen från vägtrafiken med 70 % fram till 2030. Detta även om det är en viktig faktor idag. Tilläggas bör också att det finns tveksamma biobränslen där råvaran inte kan anses uppfylla kraven på hållbarhet. Något som naturligtvis måste ses som en avgörande faktor när man pratar om hållbara bränslen. Dagens lagstiftning har dock gjort det svårare att fuska vilket säkerställer en bättre produkt även i dessa fall.

Biogas
Med rötade restprodukter från jordbruket som gödsel och slaktavfall framställer man biogas. En positiv bieffekt av tillverkningen är att efter det att man utvunnit biogas ur gödseln har råvaran förädlats under processen och ger en ny gödsel med avsevärt mycket bättre kvalitet. Flytande biogas spelar en viktig roll i omställningen till transporter med mindre klimatpåverkan, framförallt vad gäller den tunga trafiken. Regeringen har satsat stora pengar på biogasen och strategin är att den ska finnas med många år framöver. Sveriges satsning på biogas är lite unik ur ett europeiskt perspektiv då flera länder där istället satsar på vätgas. Något som faktiskt många av våra biogasstationer är förberedda för att hantera redan idag.

El
Elfordon har haft ett stort genomslag de senaste åren och är kanske det som i dagsläget mest förknippas med hållbara transportlösningar. I alla fall vad gäller lättare fordon. Samtidigt går utvecklingen vad gäller tyngre fordon, främst inom distributionssektorn, väldigt fort och Tempcon satte ett av Sveriges första 100 procentiga elfordon i daglig drift under förra året. Vad gäller tyngre fordon som kör längre sträckor är inte elen ännu kommersiellt gångbar. Då det krävs en stor batterikapacitet för att köra långt påverkar det lastkapaciteten negativt. Förutom begränsad batterikapacitet ligger det också en utmaning i att ha ett väl utbyggt nät med laddmöjligheter och ett elnät som klarar av trycket. Samtidigt är utvecklingen av effektivare och lättare batterier väldigt snabb nu och redan inom ett par år kommer vi se tunga fordon för fjärrtransporter på våra vägar. Ett alternativ till detta är så kallade elvägar. Trafikverket har utrett frågan och tittat på tre olika tekniker; laddning via pantograf, det vill säga på samma sätt som spårvagnar och järnväg, laddning via vägkontakt och induktionsladdning. Även här kommer det hända mycket kommande år. Elfordonen i sig är positiva ur miljösynpunkt men det är viktigt ur ett holistiskt perspektiv att inte glömma bort tillverkningen av de viktiga batterierna. Att den görs med så liten miljöpåverkan som möjligt och att batterierna är återvinningsbara när det är dags för skrotning.

Vätgas
Ett fjärde och mycket spännande alternativ är vätgasen. Den har på kort tid blivit det som fler och fler hoppas och tror ska bli det som kommer kunna ersätta de fossila bränslena fullt ut på sikt. Vätgasen som energibärare har den fördelen att det enda utsläppet som kommer är ren vattenånga. Vätgasdrivna bilar skulle då kunna vara ett komplement till elbilar, inte minst vad gäller längre och tyngre transporter. Fördelen med vätgas, i jämförelse med elbilar, är att det går fort att tanka. Lika fort som idag med fossila drivmedel. Innan vätgasen kommer att bli en verklig utmanare mot de fossila bränslena finns det fyra huvudsakliga utmaningar att hantera; tillverkning av så kallad grön vätgas måste utökas kraftigt, fordonstillverkarna måste utveckla fordon för vätgas i större utsträckning än vad de gör idag även om det finns många spännande projekt på gång, incitament från regeringar och andra beslutsfattare måste till för att sänka kostnaderna och det måste utvecklas ett distributionsnät för vätgas runt om i Europa.