Offertförfrågan

Elektrifiering viktig för omställningen

Elektrifiering av vägtransporter är en viktig del i omställningen till ett Sverige fritt från utsläpp av växthusgaser. Något som ska vara uppfyllt 2045. Därför deltar Tempcon och dess dotterbolag i olika forskningsprojekt samtidigt som vi var tidiga med att använda elektrifierade fordon i daglig drift. Det är dock ett omfattande arbete som måste göras på många håll för att nå målet. Enligt en färsk undersökning från den globala konsultfirman Boston Consulting Group kommer det krävas hela 3 miljoner laddpunkter och 600 vätgasstationer, vilket de också ser som en viktig del i omställningen, fram till 2050. Detta att jämföra med dagens 14 000 laddpunkter. För att påskynda arbetet med en elektrifiering inrättade regeringen 2020 en kommission som i höst avslutar sitt arbete.

Transportsektorn genererar runt en tredjedel av de totala växthusgasutsläppen och där står vägtransporterna för så mycket som drygt 90 procent av utsläppen. Dess måste nu ner till noll. För att skynda på omställningen och skapa de bästa förutsättningarna tillsatte regeringen en elektrifieringskommission med uppdrag att påskynda arbetet med att bland annat elektrifiera tunga vägtransporter. Kommissionen tillsattes 2020 med ett uppdrag på två år.

– Elektrifieringskommissionens uppdrag är att påskynda elektrifieringen av transportsektorn och bland annat identifiera åtgärder som olika aktörer kan göra, säger Anna Ullström, kanslichef för Elektrifieringskommissionens kansli på Infrastrukturdepartementet. Elektrifieringskommissionens olika initiativ som elektrifieringslöften och handlingsplanen Eldrivna transporter på väg involverar åtaganden från många aktörer i samhället.

– Vi ser nu också ett växande intresse för elektrifiering av regionala godstransporter med lastbil runt om i landet, fortsätter Ullström. Ett tydligt exempel är att Energimyndigheten fått in nästan 150 ansökningar om regionala elektrifieringspiloter från samtliga län.

Elektrifieringskommissionen har en rådgivande funktion för regeringen och har bland annat gjort inspel till den nationella elektrifieringsstrategin. Nu är fokus på att genomföra elektrifieringsstrategin och bland annat skapa former för mer proaktiv planering, även på kommunal och regional nivå.

– Kommunerna har en viktig roll i arbetet med att möjliggöra elektrifieringen, inte minst när det gäller frågor om planering av hur mark används. I arbetet med att genomföra elektrifieringsstrategin ingår också att utveckla elnäts-, energi- och samhällsplanering på regional och kommunal nivå för en kraftfull elektrifiering, säger Ullström. Kommunerna är också ofta ägare av såväl fastighetsbolag som hamnar och energibolag. Många kommuner jobbat aktivt med frågor om laddinfrastruktur och har bra lösningar som de kan dela med sig av till andra, vilket är väldigt positivt.

Tillsammans med regioner, länsstyrelser och näringsliv presenterade regeringen under året 18 elektrifieringslöften med konkreta åtaganden för att påskynda elektrifieringen av regionala godstransporter. Ta del av löftena här.

På bilden ser vi infrastrukturminister Thomas Eneroth prova Tempcons dotterbolag Tommy Nordberghs senaste ellastbil vid ett besök tidigare i år hos Tempcon Stockholm. Bilden kommer från Regeringskansliet/Niklas Forsström.