Offertförfrågan

Hur står det till på våra vägar?

För några veckor sedan presenterade Transportstyrelsen sin rapport Tillståndsmätning 2022 – Rapport Gods och sociala villkor. Rapporten bygger på den mätning av regelefterlevnaden som Transportstyrelsen gjort i samarbete med Polisen bland de som utför godstransporter på väg. Generellt sett är regelefterlevnaden hög, detta oavsett om det gäller krav på förare, företag eller fordon som kontrollerats, men det finns undantag.

Transportstyrelsen genomför regelbundna tillståndsmätningar inom yrkestrafiken för att mäta hur väl företagen på marknaden följer de regler som finns. När det gäller efterlevnaden av kör-och vilotider går utvecklingen åt rätt håll jämfört med 2019. 73 procent av förarna klarade sig utan anmärkning vilket är en förbättring med två procentenheter.

– Regelefterlevnaden är i allmänhet hög, men det finns några områden som kan förbättras, säger Mattias Andersson, utredare på Transportstyrelsen. Exempel på sådana områden är kör- och vilotider. Det går åt rätt håll, men en regelefterlevnad på 73 procent är fortfarande mindre än vad vi önskar.

Inom ett flertal områden har inga, eller väldigt få överträdelser påträffats, bland annat när det gäller krav på behörigheter, färdskrivare och vägarbetstid. Positivt är också att ingen av de kontrollerade förarna rapporterades för onykterhet, precis som år 2019 och 2015.  Efterlevnaden vad gäller krav på däck är också väldigt hög, oavsett om det har varit vinterväglag eller inte vid kontrollen.

Samtidigt finns det siffror som visar att det inom vissa områden har försämrats jämfört med tidigare år, bland annat när det gäller fordonens tekniska beskaffenhet och lastsäkring. Vad gäller teknisk beskaffenhet var 74 procent av fordonen utan anmärkning, jämfört med 78 procent 2019. 85 procent av fordonen var i år utan anmärkning rörande lastsäkringen, jämfört med 89 procent 2019. Dessutom är det fler förare som inte följer hastighetsbegränsningen.

– Att följa hastighetsbegränsningen är en fråga där vi ser en negativ utveckling, fortsätter Mattias Andersson. Hastighetsefterlevnaden har försämrats för andra mätningen i rad, och antalet kontroller som har lett till en ordningsbot har ökat kraftigt.

Förutom att titta på regelefterlevnad och den tekniska beskaffenheten har Transportstyrelsen samtidigt genomfört en undersökning av förarnas sociala villkor. Den visar att en majoritet av förarna, såväl svenska som utländska, är nöjda med sina arbetsförhållanden.

– I likhet med 2019 års undersökning kan vi däremot konstatera stora skillnader i villkor mellan svenska och utländska förare, berättar Mattias Andersson. Bland annat övernattar utländska förare oftare i lastbilen och de har i genomsnitt lägre löner. Skillnaderna mellan svenska och utländska förares villkor har däremot minskat över tid.

Transportstyrelsens och andra myndigheters arbete för ökad regelefterlevnad syftar till att möjliggöra en marknad med rättvisa villkor och fungerande konkurrens. Något som vi på Tempcon helhjärtat stöttar.

Läs rapporten HÄR.