Offertförfrågan

Tempcon uppmuntrar till rapportering av missförhållanden

Tempcon strävar efter en öppen företagskultur med hög affärsetik. Vi uppmuntrar och uppskattar rapportering av missförhållanden för att säkerställa en sund och transparent verksamhet. Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till information om eventuella brister som behöver åtgärdas. 

För att underlätta rapportering har vi en extern visselblåsarkanal. Via denna kanal kan man tryggt och konfidentiellt rapportera oegentligheter som mutor, korruption, allvarliga säkerhetsbrister, kränkande särbehandling, trakasserier och liknande. Under 2023 mottog vi 12 ärenden via visselblåsarkanalen. Av dessa visade sig 92% inte handla om ovanstående allvarliga frågor, utan snarare om trafikincidenter och problem med godsleveranser. I dessa fall hanteras ärendet som en avvikelse i respektive Tempconbolag. 

Vi ser allvarligt på alla rapporterade ärenden och utreder dem noggrant. Varje ärende hanteras konfidentiellt och vi skyddar visselblåsares anonymitet. Att rapportera missförhållanden är en viktig del av att skapa en positiv och ansvarsfull arbetsmiljö. Vi på Tempcon är tacksamma för varje tips vi får som kan hjälpa oss att göra vårt jobb bättre.  

För att rapportera en oegentlighet: 

Besök vår externa visselblåsarkanal: https://tempcongroup.whistlelink.com/ 

 

rapportering av missförhållanden