Offertförfrågan

Stelbenta körkortsregler hindrar omställning till renare leveranser

För ungefär ett år sedan satte Tempcon och dess dotterbolag Tommy Nordbergh Åkeri en av Sveriges första 100 procentiga tunga ellastbilar i daglig drift i Helsingborg. Koncernen har sedan tidigare ett stort antal gasbilar i verksamheten men genomslaget för alternativa drivmedel i lätta fordon har ännu inte nått samma nivåer inom branschen.

Under pandemin har antalet så kallade last mile-transporter ökat kraftigt som en följd av ökad e-handel och att fler väljer hemleverans av exempelvis matkassar. Det här är en trend som har kommit för att stanna. Flertalet av dessa transporter utförs av lätta, dieseldrivna fordon. För att minska klimatpåverkan även från lätta fordon måste så rena drivmedel som möjligt användas. De bästa alternativen för detta i dagsläget är el och biogas. Genom ett ökat användande av dessa drivmedel minskas utsläppen av växthusgaser och andra luftföroreningar samtidigt som bullernivåerna också minskar.

Varför används då inte fler lätta el- och gasfordon i den här typen av distribution redan idag? En lätt lastbil får ha en totalvikt om max 3 500 kg. för att framföras med B-körkort. Om ett sådant fordon förses med el- eller gasdrift minskar lastförmågan med mellan 30-60 procent på grund av tyngden från batteri och gastank. Det här innebär att om samma mängd gods ska förflyttas krävs en motsvarande ökning av antalet fordon som den tappade lastvikten.  Fler fordon kräver mer personal och skapar ökad trängsel. Alternativet är att köra med större fordon som kräver C-behörighet men dessa kräver större plats vilket kan vara en utmaning i trånga villakvarter, det är brist på C-chaufförer och det är kostnadsdrivande.

Ett sätt att komma till rätta med denna utmaning är att även Sverige följer EU:s direktiv 2018/645. Direktivet ger medlemsländer möjlighet att införa ett undantag som tillåter att förare med B-körkort får köra lätta lastbilar på upp till 4 250 kg. förutsatt att den extra vikten motiveras av alternativa drivmedel. Undantaget har redan implementerats i flera medlemsländer som Danmark, Österrike, Storbritannien och Spanien och fler länder är på väg. Även vårt grannland Norge har infört ett sådant regelverk.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth gav i december förra året i uppdrag till Transportstyrelsen att göra en konsekvensanalys av vad det skulle innebära att införa direktivet även i Sverige. Arbetet ska vara klart senast den 15 november i år. För oss på Tempcon Group är frågan om att finna lösningar som ger en mindre klimatpåverkan alltid prioriterad. Tyvärr hindras vi idag i den utvecklingen mot en fossilfri fordonsflotta i alla led av de körkortskrav som gäller med påföljande viktbegränsningar. Vi hoppas nu att konsekvensanalysen visar att vi, precis som våra grannländer, kan följa EU:s direktiv 2018/645 och tillåta framförandet av lätta lastbilar upp till 4 250 kg. på B-körkort. Något som skulle möjliggöra fler leveranser med el- och gasdrivna lätta lastbilar vilket i sin tur ökar incitamenten för en omställning till fossilfria transporter.