Offertförfrågan

Tempcon Group har nu branschens vassaste ledningssystem

Under sommaren förra året startade Tempcon Group och dess dotterbolag resan mot att få branschens vassaste ledningssystem. Ett intensivt arbete påbörjades för att certifiera bolagen enligt fyra standarder. ISO 9001, kvalitet; ISO 14001, miljö; ISO 39001, trafiksäkerhet och ISO 22000, livsmedelssäkerhet. Arbetet avslutades i början av sommaren och resulterade i att man nu har en godkänd revision och sina certifikat. Det är många medarbetare runt om i landet som har lagt otaliga arbetstimmar för att föra arbetet i hamn. Koncernens ledningssystem omfattar även ISO 26000 som är en internationell vägledande standard för socialt ansvarstagande, men då den är vägledande kan man i dagsläget inte certifiera sig mot den.

Flera av dotterbolagen har sedan tidigare haft en eller flera certifieringar men nu är koncernen och tio av de tolv dotterbolagen certifierade enligt ovan. De två senaste tillskotten, Fiskhamnens Åkeri och Berneco Transport, kommer involveras i ledningssystemet under de kommande månaderna. För Tempcon Group har det varit ett naturligt och självklart steg då kraven på certifiering finns från många kunder samtidigt som det signalerar en trovärdighet i erbjudandet man har till marknaden.

Det var Svensk Certifiering Norden AB som genomförde revisionen av ett så kallat Multisite certifikat under ledning av Mats Andersson. När man gör en sådan revision använder man sig av en formel för hur många dagar revisionen ska pågå och hur många siter som ska besökas. Under en treårsperiod ska samtliga siter fått besök samtidigt som huvudkontoret besöks varje år. Vart tredje år är det också dags för omcertifiering då alla delar i ledningssystemet gås igenom igen.

Mats Andersson, hur vanligt är det att ett bolag certifierar sig för fyra standarder samtidigt?
Att certifiera sig för fyra standarder samtidigt i en så snabb takt som Tempcon nu gjort är en rejäl utmaning. Jag har aldrig varit med om det tidigare men man har klarat av det bra och revisionen fungerade utmärkt.

Varför ska man ha ett ledningssystem och certifiera sig?
Vad som är viktigt att komma ihåg är att ett ledningssystem ska leda till affärsnytta. Det ska hjälpa ledningen att bättre styra och följa upp sin verksamhet. Om man ska lyckas med detta är engagemanget hos ledningen avgörande. Det är också viktigt att ledningssystemet blir en integrerad del i den dagliga verksamheten samtidigt som man ska arbeta med ständiga förbättringar. Ett ledningssystem är alltid under utveckling.

Utifrån dina erfarenheter Mats, vilka är de vanligaste bristerna när bolag ska revideras?
Det är inte så ofta vi stöter på det men framförallt är det två saker som är återkommande vad gäller brister i samband med revision. Det ena är att engagemanget hos ledningen är bristfälligt och att man har för mycket dokumentation, för mycket papper. Här befinner sig Tempcon på den helt andra änden av skalan med ett stort engagemang hos ledningen och optimerad dokumentation på ett genomtänkt sätt.

Vad ska man tänka på om man vill certifiera sig?
Först och främst måste man bestämma vad man vill ha ut av ett ledningssystem och en certifiering? Vad vill kunderna ha ut av oss som bolag och hur kan ett ledningssystem bidra till det? Viktigt är också att förstå och se affärsnyttan med ett ledningssystem. Innan man påbörjar sitt arbete ska man se över vilka resurser som behövs för att klara av jobbet med certifieringen och för det löpande arbetet framåt. Man ska också sätta upp tydliga och relevanta mål för arbetet som bland annat svarar på frågan; Var finns det behov av förbättring?