Offertförfrågan

Tempcon har branschens vassaste ledningssystem

Sedan 2020 har Tempcon haft branschens vassaste ledningssystem och vi håller fortfarande ställningarna. Den av Svensk Certifiering Norden AB nyligen genomförda genomgången av koncernens Multisite-certifikat visar på att koncernen och dess dotterbolag fortsatt håller en hög nivå i arbetet. Det är många medarbetare runt om i landet som lägger otaliga arbetstimmar på att underhålla och ansvara för att den dagliga driften följer ledningssystemet.

För Tempcon Group har det varit ett naturligt och självklart steg att certifiera sig då kraven på certifiering finns från många kunder samtidigt som det signalerar en trovärdighet i erbjudandet vi har till marknaden. Koncernen och samtliga dotterbolag är idag certifierade mot ledningssystem för kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001), trafiksäkerhet (ISO 39001) och livsmedelssäkerhet (ISO 22000). Vi arbetar också enligt principerna i ISO 26000 (socialt ansvar) och ISO 27001 (informationssäkerhet).

Vad som är viktigt att komma ihåg är att ett ledningssystem ska leda till affärsnytta. Det ska hjälpa ledningen att bättre styra och följa upp sin verksamhet. Det är också viktigt att ledningssystemet blir en integrerad del i den dagliga verksamheten samtidigt som man ska arbeta med ständiga förbättringar. Ett ledningssystem är alltid under utveckling.

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i företaget. Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov. ISO 9001 baseras på 7 principer; kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering.

ISO 14001 är en internationell ledningssystemstandard som hjälper företaget att fokusera på rätt saker när det kommer till planering, genomförande, uppföljning och ständig förbättring av verksamhetens miljöarbete. I sin tur blir ett miljöledningssystem ett kostnadseffektivt sätt att bedriva miljöfrågor och miljöarbete då man använder sina resurser på rätt sätt.

ISO 22000 är en internationell standard för livsmedelssäkerhet som ställer höga krav på alla led i livsmedelshanteringen. ISO 22000 är ett stöd i arbetet för säkra livsmedel genom ett systematiskt arbete, styrning och dokumentation. ISO 22000 fokuserar på ledningens ansvar och innefattar en gemensam terminologi vilket effektiviserar och minskar risken för fel i syfte att skapa maximal livsmedelssäkerhet.

ISO 39001 är en internationell standard för arbete med vägtrafiksäkerhet. Standarden kan ses som ett komplement till lagstiftningen inom området med målet att uppnå en säkrare trafikmiljö. ISO 39001 omfattar allt från organisationens förståelse för trafiksäkerhet med ledarskap, attityder och kompetensfrågor till faktorer som underhåll av fordon, planering och åtgärder.

ISO 26000 är en internationell standard för organisationers samhällsansvar. Den bygger på sju grundläggande principer som tillsammans definierar begreppet organisationers samhällsansvar. De sju grundprinciperna är; ansvarsskyldighet, transparens, etiskt uppträdande, respekt för intressenterna, respekt för lagen, efterlevnad av internationella uppförandenormer och respekt för mänskliga rättigheter.

ISO 27001 baseras på att skydda information och då den idag ofta finns digitaliserad så omfattar den även cybersäkerhet. I princip har alla organisationer även information som innehåller personuppgifter och därför omfattar den även dataskydd.