Offertförfrågan

Hållbarhetsarbete

Tillsammans för en hållbar framtid

Tempcon Group AB är specialister på temperatur- kontrollerad logistik. Koncernen utgörs av en grupp entreprenörsdrivna bolag. Tillsammans skapar vi ökat värde för kunden genom säkra, klimatsmarta logistiklösningar för en hållbar framtid. Vårt varumärke är en av de viktigaste strategiska tillgångarna vi har och det är därför helt centralt att alla som förknippas med Tempcon Group vårdar och bygger vårt gemensamma varumärke. Det handlar om att leva upp till de förväntningar och associationer som vi vill att kunderna ska ha när de tänker eller på något sätt interagerar med Tempcon. Korta beslutsvägar, lokal närvaro och engagemang i lokal utveckling är grundläggande för att vi ska lyckas, där hållbarhet är en viktig del av vår strategi.

Ladda ned hållbarhetsrapport

Kvalitet

Med en kompetent, välutbildad och engagerad personal och med en modern fordonsflotta skall kvalitén i vår verksamhet vara sådan att vi är det självklara valet när fraktköpare väljer transportör.

Vi ska transportera gods på ett aktsamt sätt enligt de instruktioner som våra kunder kräver och enligt de regler som myndigheter utfärdar. Vi ska anstränga oss till det yttersta för att tillhandahålla tjänster som överträffar kundens förväntan. För att göra det är det centralt att vi också håller en så hög service- grad som det bara är möjligt. Våra insatser ska styras av vad som är ekonomiskt rimligt, säkerhets- mässigt lämpligt och teknisk möjligt.

Det är samtliga medarbetares gemensamma uppgift att, i syfte att positionera Tempcon som en ledande affärspartner inom tempererad logistik, arbeta med ständiga förbättringar i vårt kvalitetsarbete. Flera av våra bolag har lednings- system idag och vi har för avsikt att certifiera alla koncernens bolag mot ledningssystem för kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001), trafiksäkerhet (ISO 39001) och livs- medelssäkerhet (ISO 22000) under 2020. Vi kommer även att arbeta enligt principerna i ISO 26000 (Socialt ansvar).

 

Arbetsmiljö

En säker och hälsosam arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tempcon Group.

Målsättningen med arbetsmiljöarbetet är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för koncernen och dotterbolagens alla medarbetare, där riskerna för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Effektiviseringar och ändringar i verksamheten ska aldrig innebära att arbetsmiljön åsidosätts. Tempcon Group och de som är anställda i koncernens dotterbolag, ska i samverkan löpande utvärdera koncernens insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Detta gör vi genom att ständigt bedöma och åtgärda risker som påverkar koncernen och dotterbolagen, våra anställda, vår arbetsmiljö samt övriga intressenter, samt genom att engagera och låta all personal tillsammans arbeta för ständiga förbättringar

Arbetets krav skall så långt det är möjligt anpassas till människans förutsättningar i såväl fysiskt som psykiskt avseende. Åtgärder som förbättrar arbetsmiljön ger positiva effekter för såväl den enskilde som för Tempcon-koncernen.

Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet är att åstadkomma en långsiktig effektiv verksamhet som samtidigt innebär en god fysisk och psykisk hälsa samt trivsel och arbetstillfredsställelse för samtliga anställda och som förhindrar att olycksfall uppstår.

Tempcon Group skall i sin verksamhet ha starkt fokus på trafiksäkerhet. Vi skall medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället. Våra egna medarbetare och av oss anlitade underleverantörer skall uppträda föredömligt i trafiken, följa lagar och regler avseende hastighetsbestämmelser, övrigt trafikbeteende, fordonets säkerhetsstatus, nolltolerans mot alkohol och droger.